home : 

- در "خانه" می توانید کد های معروف و پر بیننده ی زبان "سی شارپ" را مشاهده کنید.

- در ادامه ی مطلب هر کد، تصویر خروجی برنامه ی آن کد نیز آورده شده است.


a step above : 

- در "یک گام فراتر" مسائل جدید و متنوّعی را مطرح کرده ایم که می توانید با حل کردن آن ها مهارت خود را در برنامه نویسی با زبان "سی شارپ" بسنجید و آن را تقویت کنید.

- در ادامه ی هر مسئله، کد و تصویر خروجی برنامه ی آن مسئله آورده شده است تا بتوانید کد و برنامه ی خروجی خود را با آنها مقایسه کنید.