مسئله اوّل) برنامه ای بنویسید که ورودی ها و خروجی های آن مانند زیر باشد و به صورت نا محدود محاسبه را انجام دهد.


مثال ورودی و خروجی)

a step above1

کد مسئله اوّل (راه حل شماره ی 1):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Number1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        string a;
        a = Console.ReadLine();
        int a1 = Int32.Parse(a);
        int c = a1;
        Console.WriteLine(c.ToString());
        int k = 1;
        int z = a1;
        while (z != 1)
        {
          k = k * 10;
          z = z - 1;
          a1 = ((a1 - ((k - 1) / 9)) * 10) + z;
          Console.WriteLine(a1.ToString());
        }
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
}

کد مسئله اوّل (راه حل شماره ی 2):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Number1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        int nn = n;
        int f = 1;
        Console.WriteLine(nn.ToString());
        nn--;
        for (int k = 1; k != n; k++)
        {
          for (int d = f; d != -1; d--)
          {
            Console.Write(nn.ToString());
          }
          f++;
          Console.WriteLine("");
          nn--;
        }
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
}

تصویر خروجی مسئله اوّل:

Output1                


مسئله دوم) برنامه ای بنویسید که ورودی ها و خروجی های آن مانند زیر باشد و به صورت نا محدود محاسبه را انجام دهد.

مثال ورودی و خروجی)
a step above2

راهنما:می توانید برای نوشتن این برنامه از کد های اسکی شکل زیر استفاده کنید.
               ascii code

کد مسئله دوم (راه حل):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Number2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        char ch;
        String st="";
        ch = Console.ReadLine()[0];
        ch--;
        int k = 2;
        for (; 64 < ch && ch < 91; )
        {
          for (int i =1;i<=k;i++)
          {
            st += ch.ToString();
          }
          Console.WriteLine(st);
          st = "";
          k++;
          ch--;
        }
        for (; 96 < ch && ch < 123; )
        {
          for (int i = 1; i <= k; i++)
          {
            st += ch.ToString();
          }
          Console.WriteLine(st);
          st = "";
          k++;
          ch--;
        }
      }
    }
  }
}
تصویر خروجی مسئله دوم:
Output2


مسئله سوم) حرف نقره ای: حرف نقره ای در یک کلمه ، حرفی است که فاصله آن از دو طرف رشته مساوی باشد. مثلاً در کلمه ALI ، حرف L حرف نقره ای است ، چون فاصله ی آن از دو طرف 1 است. ولی کلمه ی SARA حرف نقره ای ندارد ، چون حرفی را نمی توان پیدا کرد که فاصله ی آن از دو طرف برابر باشد.
به شما یک رشته داده شده ، شما باید ابتدا تعداد حرف های آن رشته را به دست بیاورید و چاپ کنید. در صورتی که این رشته دارای حرف نقره ای است باید آن را چاپ کنید که اگر هر کدام از آن ها را از رشته حذف کنیم حرف دیگر حرف نقره ای شود. « سؤالی از نمونه سؤالات مسابقات برنامه نویسی بیان »

مثال ورودی و خروجی)
a step above3

کد مسئله سوم (راه حل):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Number3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string a;
      a = Console.ReadLine();
      int a1 = Int32.Parse(a);
      for (; a1 > 0; a1--)
      {
        string n;
        int z;
        n = Console.ReadLine();
        z = n.Length;
        int k = z - 1;
        if (k % 2 != 0)
        {
          k = k / 2;
          Console.WriteLine(z.ToString()+" "+ n[k].ToString() + n[k + 1].ToString());
        }
        else
        {
          k = k / 2;
          Console.WriteLine(z.ToString() +" "+ n[k].ToString());
        }
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
تصویر خروجی مسئله سوم:
Output3

*اگر مسائل را با کدی متفاوت از این کد ها نوشتید، کدتان را برای ما ارسال کنید. "ممنون"